INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowni Państwo!

W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „RODO”) chcielibyśmy poinformować, iż posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych.

Dążąc do zrealizowania wszelkich obowiązków wynikających z faktu przetwarzania Pani/Pana danych osobowy, poniżej zamieszczamy krótką informację o zasadach tego przetwarzania, o Pani/Pana uprawnieniach oraz o naszych obowiązkach. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z przedmiotową informacją i w razie jakikolwiek pytań proszę o kontakt zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się poniżej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych („Administratorem”) jest:

Tomasz Chwastek Fizjomotus Gabinety Rehabilitacji

ul. Racławicka 48

30-017 Kraków

Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania (zameldowania), nr telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji, nr PESEL, NIP, dane dotyczące zdrowia przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub też jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pod pojęciem prawnie uzasadnione interesy Administratora należy rozumieć konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją umowy, której nie jest Pani/Pan co prawdą stroną, ale w której realizacji bierze Pani/Pan czynny i świadomy udział lub, której realizacja wpływa bezpośrednio na Pańskie uzasadnione prawa i interesy takie jak zdrowie.

Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym usługi na jego rzecz, takim jak: podmioty świadczące Administratorowi usługi prawne, notarialne, doradcze, finansowe i informatyczne oraz sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie taka konieczność lub, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo, gdy będzie to realizowane wyłącznie na Pani/Pana prośbę.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (ale tylko w zakresie danych niezwiązanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej) lub ograniczenia przetwarzania (ale tylko w zakresie danych niezwiązanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej), prawo do przenoszenia danych (ale tylko w zakresie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany), prawo do wniesienia sprzeciwu (ale tylko w zakresie danych niezwiązanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej), uzyskania kopii danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, albo Pani/Pana uzasadnione interesy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy, o której mowa powyżej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów, a Administrator nie będzie zobowiązany, zgodnie z prawem, nadal przechowywać takich danych lub w inny sposób uprawniony, aby to robić. W szczególności, Pani/Pana dane osobowe zostaną zachowane, gdy będzie to konieczne, by Administrator mógł dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, do końca odpowiedniego okresu przedawnienia lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności polegający na profilowaniu).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane do świadczenia Pani/Panu usług medycznych.

Może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres ul. Racławicka 48, 30-017 Kraków, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres skrzynki elektronicznej Administratora  fizjomotus@fizjomotus.pl   lub też telefonicznie dzwoniąc pod numer +48 607 373 157